RÖPORTAJ: DİLA ATTEPE
In partnership with Wings

Bedenimiz ve zihnimiz ayrılmaz bir bütündür. Yaşadığımız olumsuz olaylar zihnimize ve ruhumuza nasıl etki ediyorsa, vücudumuzda da etkilerini görürüz. Peki vücudumuz bu travmaları nasıl depolar? Travmaları serbest bırakmak için yogayı nasıl kullanabiliriz? Tecrübeli yoga eğitmeni ve Kendini İyileştirme Yöntemi‘nin (Heal Yourself Method) yaratıcısı Bee Bosnak, yoganın nasıl salt fiziksel duruşların ötesine geçerek ruhsal denge için yol gösterici bir ışık haline geldiğini ortaya koyuyor. Yaptığımız bu röportajda, onun şifa yaklaşımının inceliklerini, yogada gölge çalışmasının önemini ve bedensel farkındalığın travma süreci üzerindeki derin etkisini keşfediyoruz.


Bee Bosnak kimdir?

Bee Bosnak, yoga ve bütünsel şifa uygulamalarındaki becerisiyle tanınan bir yoga eğitmeni ve rehberdir. Bedensel, zihinsel farkındalık ve kişisel gelişimi derslerinde birleştiren yogaya yönelik farklı yaklaşımıyla beğeni toplayan Bosnak, bütünsel iyi olma halini teşvik etmek için yoga ve somatik aktiviteleri içeren Kendini İyileştirme Yöntemi‘ni geliştirmesiyle tanınıyor. Yogayı bir travma salınımı aracı olarak kullanan Bosnak, iyileşme yolculuğunun bedenimizde başladığına dikkat çekiyor.

Yogaya başlama yolculuğundan bahseder misin? Seni bu yola çeken neydi ve hayatını nasıl değiştirdi?

Yoganın dönüştürücü yolculuğuna çıkmak benim için bütünsel bir iyi olma halinin keşfiydi. Salt fiziksel duruşların ötesinde, yoganın derin felsefesi yol gösterici bir ışık haline geldi. Varoluşumun dokusuna zihinsel ve ruhsal dengeyi dokuyan çok yönlü yolculuktu. Yoganın dönüştürücü gücü sayesinde hayatım bir başkalaşım geçirdi; farkındalığı, iç huzuru ve varlığımın koridorlarında yankılanan bir canlılığı ortaya çıkardı.

Kendini İyileştir Yöntemi‘nin süreci nedir? Yöntemin amacından ve hayatımızı etkileme potansiyelinden bahsedebilir misin?

Kendini İyileştirme Yöntemi, yoga, farkındalık ve somatik uygulamalar gibi yöntemlerin birleşimini uyumlu hale getirerek kapsamlı olarak iyileşmenin yol göstericisi görevini gerçekleştiriyor. Temel amacı geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek bireyleri yalnızca alıcı olarak değil, aynı zamanda iyi olma yolculuğunda aktif katılımcılar olarak da güçlendiriyor. Bu yöntem, yalnızca fiziksel sağlığı değil, bütünsel bir dönüşümü getiren zihin-beden tekniklerini de kapsıyor. Bireyler, kendi iyi olma hallerine ulaşmak için özünü yansıtma, stresi azaltma ve pozitif bir zihniyet geliştirme konularında adımlar atarak kişisel bir keşfe çıkıyor.

Yogada gölge çalışması nedir? Gölge benliğimizle nasıl bağlantı kurabiliriz?

Yogada gölge çalışması, bilinç dışında gizlenmiş yönlerin karmaşık bir şekilde keşfi ve içselleştirilmesi olarak ifade edilebilir. Bu derin süreç yalnızca gölge benliğin kabul edilmesiyle ilgili değil; bu bir tanınma ve kabullenme yolculuğudur. Gölge benlikle bağlantı kurma çağrısı, bireyleri kişisel farkındalığın, iç gözlemin derinliklerine ve gizli duygularla, korkularla, arzularla cesur bir yüzleşmeye çağırır. Benliğin bütünselleştiği gölgelerle yapılan bu dansta kişi, iç dünyasıyla daha özgün ve derin bir bağ kurabiliyor.

Aydınlık ve karanlık tarafları tanımlamak için kendi yansımamızı nasıl kullanabiliriz?

Kendini yansıtmak, yalnızca kendine bakmak için bir ayna değildir. Kişiliğimizin doğasında var olan hem parlak hem de gölgeli yönlerin incelikli dokusunu ayırt etmek için güçlü bir araçtır, bir potadır. Düzenli iç gözlem, düşünce kalıplarının, davranışların ve duygusal tepkilerin temellerine doğru bir keşif yolculuğuna rehberlik eden pusula görevi görür. Kişisel farkındalığa dayanan bu derin uygulama, yalnızca bir incelemeden daha fazlasıdır; devam eden bir yolculuktur. Bireyler, bu içe bakış alışkanlığını besleyerek, eski kalıpları tanıyarak kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Üzerine çalışılmayan travmalar vücudumuzda nasıl depolanır? Beden travmalardan nasıl iyileşebilir?

Bedenin sinirlerine sinsice kazınan işlenmemiş travmanın yankıları, fiziksel gerilim, acı ve huzursuzluk olarak ortaya çıkar. Bedenin travmaya verdiği içgüdüsel tepki, kendini koruma mekanizması, çeşitli bedensel alanlarda stresin birikmesine neden olur. Travmayı atlatmak, somatik uygulamalar yoluyla uzun bir yolculuğa dönüşür. Bu yolculuk yalnızca semptomların ele alınması değil aynı zamanda sorunun köklerine inilmesiyle de ilgilidir. Nefes çalışması, yumuşak hareket ve farkındalık, depolanan gerilim katmanlarını yavaş yavaş ortaya çıkaran ve vücuda yenilenme zarafetini bahşeden simya araçları haline gelir. Beden, şifa için sığınağını bu hassas ve kasıtlı çözülmede bulur.

Yogada somatik yaklaşım nedir? Somatik farkındalık çalışmaları travmaları işleme ve iyileşmesine nasıl yardımcı olur?

Yogaya somatik bir yaklaşım, beden ve zihin arasındaki dengeli etkileşime uyum sağlayan bir senfonidir. İnsan deneyimimizi tanımlayan ayrılmaz bağlantının kabulüdür. Bedensel duyumlara, duygulara ve hareketlere uyum sağlama sanatı olan somatik farkındalık, travma işleme ve salıverme sürecini hızlandırır. Hareketlerin, nefes farkındalığının ve duruşların kutsal alanında yoga, fiziksel bir uygulamadan daha fazlası haline gelir; duygusal ve ruhsal bütünleşme için bir sığınaktır. Bu yaklaşım bedende derin bir güvenlik sağlar ve bireye güç verir. Bireyler için bir araç olan, aynı zamanda dayanıklılığın kökünü de oluşturan beden ile birlikte travmadan iyileşme sürecinde rehberlik eder.

Somatik farkındalık, bireylerin toplumda dış görünüşü sıklıkla vurgulayan bedenleriyle olumlu bir ilişki kurmalarına nasıl yardımcı olabilir?

Daima dış estetiğe odaklanan bir toplumda, yoga alanındaki bedensel farkındalığın simyası, bedensel bedenle olumlu bir simbiyozu (ortak yaşamı) teşvik etmenin öncüsü haline gelir. Dış cephenin ötesine uzanan incelikli bir bakış açısı sunarak güzelliğin yüzeysel anlatılarını aşar. Bireyler, bedensel duyumlara ve hareketlere dikkat ederek bir dönüşüm geçirirler; dışsal yargılardan içsel deneyim ortamına geçerler. Bu dönüşüm salt entelektüel bir anlayış değil, yaşanmış bir gerçekliktir. Kendini kabullenmenin, bedende pozitif bir bakış açısını güçlendirmenin, fiziksel ve duygusal iyi olma hali ile yakın bir bağ kurmanın sığınağıdır. Birey, kendini bu derinden kucaklamada bir güç kaynağı ve toplumsal beklentilere karşı bir direnç deposu halinde bulur ve gerçek öz sevgiye giden yolu açar.


Could you tell us about your journey into yoga? What drew you to this path, and how has it changed your life?

Embarking on the transformative odyssey of yoga was, for me, an exploration of holistic well-being. Beyond the mere physical postures, yoga’s profound philosophy became a guiding light. This journey unfolded as a multifaceted tapestry, weaving mental and spiritual balance into the fabric of my existence. Through the transformative power of yoga, my life underwent a metamorphosis, unveiling heightened awareness, inner tranquility, and a resounding vitality that echoed through the corridors of my being.

What is the process of your Heal Yourself Method? What is the purpose of the method and how does it affect our lives?

The Heal Yourself Method stands as a beacon of comprehensive self-healing, harmonizing an eclectic fusion of modalities such as yoga, mindfulness, and somatic practices. Its intrinsic purpose transcends conventional approaches, empowering individuals not merely as recipients but as active participants in their journey to well-being. This method orchestrates a symphony of mind-body techniques, advocating not just for physical health but for a holistic transformation. By embracing self-reflection, stress mitigation, and the cultivation of a positive mindset, individuals embark on a profound expedition, traversing the landscape of their own well-being. 

What is shadow work in yoga? And, how can we connect with the shadow self?

In the nuanced realm of yoga, shadow work unfolds as an intricate exploration and assimilation of facets concealed within the recesses of the unconscious. This profound process is not merely about acknowledging the shadow self; it’s a journey of recognition and acceptance. The call to connect with the shadow self beckons individuals into the depths of self-awareness, introspection, and a courageous confrontation with latent emotions, fears, and desires. It is in this dance with the shadows that a holistic integration of the self takes root, fostering a more authentic and profound connection to one’s inner landscape.

How to use our self-reflection to identify the light and dark sides?

Self-reflection is not merely a mirror to glance at oneself; it is a potent tool, a crucible for discerning the nuanced tapestry of both the effulgent and shadowed facets inherent within our personalities. Regular introspection serves as a compass, guiding the expedition into the intricacies of thought patterns, behaviors, and emotional responses. This profound practice, rooted in mindfulness and self-awareness, is more than a mere examination—it is an ongoing journey. By nurturing this introspective habit, individuals embark on an odyssey of self-discovery, recognizing obsolete patterns and charting a trajectory towards personal evolution and flourishing.

How unprocessed trauma is stored in our the body? And, how does body heal from trauma?

The echoes of unprocessed trauma, insidiously etched within the sinews of the body, unfurl as physical tension, pain, and disquietude. The body’s instinctual response to trauma, a mechanism of self-preservation, begets the accumulation of stress in varied corporeal domains. Healing from trauma becomes an odyssey through somatic practices —a journey that is not just about addressing the symptoms but about delving into the roots of discomfort. Breathwork, gentle movement, and mindfulness become the alchemical tools, gradually unveiling the layers of stored tension and bestowing upon the body the grace of restoration. It is in this tender and intentional unraveling that the body finds its sanctuary for healing.

What is somatic approach to yoga and how does somatic awareness help us processing and healing of traumas?

A somatic approach to yoga is a symphony attuned to the harmonious interplay between body and mind. It is an acknowledgment of the inseparable connection that defines our human experience. Somatic awareness, the art of tuning into bodily sensations, emotions, and movements, becomes the catalyst for the alchemical process of trauma processing and release. Within the sacred space of mindful movement, breath awareness, and gentle postures, yoga becomes more than a physical practice —it is a sanctuary for emotional and spiritual integration. This approach provides a profound sense of safety and empowerment, guiding individuals on their transformative odyssey of trauma healing, where the body becomes not just a vessel but a sacred temple of resilience.

How can these somatic awareness help individuals build a positive relationship with their bodies in the society that often emphasizes external appearance?

In a society perennially fixated on external aesthetics, the alchemy of somatic awareness within the yogic realm becomes the vanguard for fostering a positive symbiosis with the corporeal vessel. It transcends the superficial narratives of beauty, offering a nuanced perspective that extends beyond the external façade. By being mindful of bodily sensations and movements, individuals undergo a metamorphosis —a shift from external judgments to an internal landscape of experiences. This metamorphosis is not a mere intellectual understanding but a lived reality —a sanctuary of self-acceptance, fostering body positivity, and forging an intimate connection with the realms of physical and emotional well-being. It is in this profound embrace of self that the individual finds a wellspring of strength and a reservoir of resilience against societal expectations, carving a path towards authentic self-love.


Yenilenen Wings ile hayatınıza değer katmaya, alışveriş keyfini ayrıcalıklara dönüştürmeye hazır mısınız? Siz de Wings’in ayrıcalıklı dünyasına katılmak ve size özel programlarını incelemek için link üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz! Dila Attepe

1999 yılında Ankara’da doğan Dila, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Bitirme tezini kadınlarda beden algısı üzerine yazdıktan sonra kişisel gelişim ve psikoloji alanına yöneldi. Live to Bloom’da editör olarak çalışmaya başlayan Dila, beden algısı ve zihinsel sağlığı geliştirme konusundaki farkındalığı sayesinde sağlıklı yaşam camiasına ilham...BLOOM SHOP